„Multimedijos“ konkursas


Konkurso „LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2017“ „Multimedijos“ konkursas

 

Skaitmeninės technologijos ir interneto plėtra pakeitė pasakojimų kūrimo ir jų priėmimo pobūdį. Multimedijos konkurso (toliau – Konkursas) tikslas yra apdovanoti tuos, kurie pateiks geriausias vizualinės žurnalistikos formas, kurios tapo įmanomos dėl šių pokyčių. Dalyvauti Konkurse kviečiami multimedijos (skaitmeninių) vizualinių pasakojimų kūrėjai, vaizdo žurnalistai ir prodiuseriai su profesionalių vaizdo žurnalistų sukurtais darbais.

Konkursui pateikti darbai privalo būti sukurti arba pirmą kartą publikuoti nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Konkurso paskelbimo metu ir iki 2017 m. gegužės 31 d. visi šie darbai privalo būti prieinami internete. Konkurso rengėjas – VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas (toliau – LSFK).

Konkursas organizuojamas Lietuvoje nuolat gyvenantiems fotožurnalistams, medijų žurnalistams ar fotografuojantiems žurnalistams, nuolat publikuojantiems savo kūrinius internetinės žiniasklaidos ar kitokiose masinės komunikacijos priemonėse. Registruojantis dalyvauti Konkurse privaloma nurodyti žiniasklaidos priemones, kūrybinį kolektyvą, agentūrą (ar pan.), kuriose dalyvis dirba arba su kuriomis bendradarbiauja.

 

Konkursui pateikiamo pasakojimo aprašymas

Vaizdo pasakojimas arba projektas gali būti sukurtas kaip internetui skirtas vaizdo pasakojimas; gali būti rengiamas kitokia forma nei internetui skirtas vaizdo pasakojimas; gali būti sukurtas kaip mobilioji programa (application).

Kuriant pasakojimą arba projektą privalo būti panaudota fotografija ir (arba) filmas, derinami su tekstu (tačiau tuo neapsiribojant), animacija, grafine medžiaga, iliustracijomis, garsu ir (arba) tekstu.

Siektina, kad Konkursui pateikti vaizdo pasakojimai arba projektai savo pateikimu, dizainu, inovatyviais techniniais ir turinio pateikimo sprendimais leistų vartotojui pajusti naujoviškų vizualinių potyrių.

 

Dalyvavimo taisyklės

1. Konkursui gali būti pateikti tik tie darbai, kuriuos kuriant dirbo profesionalūs vaizdo žurnalistai. Tai turi būti įrodyta pateikiant profesinio statuso patvirtinimą (įskaitant, bet neapsiribojant, žurnalisto pažymėjimą, profesinės fotografų ar vaizdo žurnalistų asociacijos, Žurnalistų sąjungos nario kortelės skenuotą kopiją, agentūros, redaktoriaus ar leidinio išduotą oficialų raštą).

2. Vaizdo žurnalistas (-ai) turi būti jo (jos) vardu pateiktos medžiagos autorius (-iai). 

3. Vaizdo žurnalistas (-ai) arba jo vardu kūrinį pateikianti redakcija, agentas arba atstovas privalo būti autoriaus teisių į kūrinį turėtojas (-ai) arba autoriaus teisių į kūrinį turėtojo (-ų) įgaliotas pateikti medžiagą.

4. Redakcijos, agentai arba atstovai, paraišką dalyvauti Konkurse pateikiantys kūrybinės grupės vardu, šia paraiška patvirtina, kad kiekvienas kūrybinės grupės narys priima visas dalyvavimo Konkurse taisykles.

5. Konkurso paraiškų anketos priimamos el. paštu lsf.konkursas.2017@gmail.com iki 2017 m. balandžio 10 d. 12 val.

6. Konkursui pateikiami darbai turi būti sukurti arba pirmą kartą publikuoti 2016 m.

7. Visose paraiškose privalo būti nurodyta kontaktinė vaizdo žurnalisto (-ų) ir kūrybinės grupės kontaktinio asmens informacija.

8. Visose paraiškose privalo būti nurodytas kūrinio pavadinimas, trumpa jo santrauka ir visas kūrybinės grupės narių sąrašas.

9. Kartu su paraiška turi būti pateiktas pakankamos raiškos vizualinis projekto pristatymas (pageidautina jpeg formatu), tinkamas publikuoti spaudoje, ir trumpas tekstinis projekto pristatymas.

10. Autoriaus teisių turėtojas išlaiko autoriaus teises į savo darbą. Apdovanoto ir nominuoto kūrinio autoriai privalo pateikti aukštos raiškos gamybinius failus ir sutrumpintą reklaminę medžiagą, naudotiną anonsuoti Konkursą ar kūrinį. Autorių teisių turėtojai suteikia LSFK neribotą neišskirtinę teisę neatlygintinai panaudoti šią medžiagą visuose visų medijų renginiuose, tarp jų socialinėje žiniasklaidoje, internete ir spaudoje, jei tai susiję su Konkursu, paroda ir metraščiu, viešuoju archyvu, taip pat visoje LSFK ir jos globojamoje reklaminėje bei švietėjiškoje veikloje. Su visais nugalėtojais bus susisiekta dar prieš paskelbiant laimėtojus 2017 m. gegužės 5 d., kad jie pateiktų šiuos gamybinius failus ir reklaminę medžiagą.

11. Autoriaus teisių turėtojai pareiškia ir garantuoja, kad pateikdami medžiagą nepažeidžia jokių įstatymų ir kad jokia trečioji šalis negali reikšti jokių reikalavimų ar prieštaravimų dėl teisių, kurios suteikiamos LSFK pagal 10 straipsnį. Autoriaus teisių turėtojai laiko, kad LSFK nėra atsakingas dėl jokių su tuo susijusių trečiųjų šalių reikalavimų.

12. Dalyvavimo taisyklės ir bet kuris ginčas, procesas ar bet kurio pobūdžio reikalavimai, kylantys iš Dalyvavimo taisyklių ar su jomis susiję (taip pat ir bet kurie nesutartiniai ginčai ar reikalavimai), yra reglamentuojami Lietuvos įstatymų.

13. Bet kuriuos ginčus, kylančius iš Dalyvavimo taisyklių (sutartinio ar nesutartinio pobūdžio), nagrinėja ir sprendžia išimtinai tiktai kompetentingas Vilniaus teismas.

14. Dalyvavimo taisyklėse nustatytos sąlygos yra privalomojo pobūdžio, o LSFK pasilieka sau teisę savo nuožiūra atsisakyti priimti arba atmesti bet kurį Konkursui pateikiamą darbą.

 

Lietuvos spaudos fotografų klubas, 2017 m.

 

Paraiškos anketa